توهین به بویراحمد

سخنی با مردم و مسئولین استان

سناریوی برنامه ریزی شده انتشار سلسله نقدهای تاریخ بویراحمد در یکی از پایگاه های زنجیره ای جریان فراماسونی انحرافی در استان کهگیلویه و بویراحمد و به نقد و چالش کشیدن صحیح یا غلط تاریخ مردمی که نسبت به هویت و فرهنگشان خواه به درست و خواه به غلط باورهای متعصبانه دارند ،متاسفانه با برخورد و […]

پربازديد