تپه ی تاریخی تل اسپید سی سخت

به بهانه ی تخریب تپه ی تاریخی تل اسپید سی سخت

سایت استان: *شکرالله علیزاده تخریب وتعرض با هرعنوانی ، عملی است که همه آن را مذموم و ناپسند قلمداد میکنند به ویژه زمانی که این رفتار نامعقول در مواجهه با یک پدیده یا اثر فرهنگی و تاریخی باشد . آثار تاریخی اعم از منقول و غیر منقول ، هویت و شناسنامه ی یک ملت است […]

پربازديد