تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع در ادارات استان را جدی بگیریم

سایت استان: سید علی صفدر فروزنده* روابط عمومی ها نسبت به سایر واحد های درون یک مجموعه،نه ضعیف تر است ونه کمتر کارمیکند؛بلکه وظایفش دشوار،متنوع،وسیع وحساس است. همه ازروابط عمومی انتظاردارند ولی کمتر به آن توجه دارند. ازآنجائیکه روابط عمومی باافکار عمومی سروکاردارد وارتباط باگروههای گوناگون،سخت ودشوارمیباشد،روابط عمومی نیازمند حمایت همه جانبه ومداوم است. احمد یحیایی […]

پربازديد