جابه جایی

راه و شهرسازی: سازمان مدیریت مستاجر است/سازمان مدیریت: به خانه برگشتیم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اداره کل مسکن و شهرسازی جابه جا شدند. ظاهر این خبر خیلی ساده است دو سازمان ساختمان هایشان را عوض کرده اند اما وقتی در اطراف این ساختمان ها گشتی بزنیم تازه متوجه می شویم تبعات این جابه جایی تا چه حد بوده است.

پربازديد