جاده سوق به دهدشت

محور سوق به دهدشت؛ جاده ای که سالهاست غریبانه می کشد/ عکس

سایت استان: سید مقداد مرتضوی پور هو المفتاح….. نسل ما را ببخشید خواستیم بی تفاوت بمانیم اما نشد… نشد “بیا و گوش بده دردهای پنهان را به ناله‌های دل ما که بی ثمر داریم” جاده ای که سالهاست غریبانه می کشد : نوشته ای که در پیش روی دارید حرف دل مردمی است در رابطه […]

پربازديد