جامعه دينى

آیا تاسیس جامعه دینى از هدفهاى دین است؟

سایت استان:* بخش نخست مطلب آقای سیدمرتضی تقوی با عنوان سخنی در مفهوم جامعه دینی به استحضار خوانندگان محترم رسید. بخش دوم از این نوشتار نیز تقدیم می گردد.* . تاکنون سخن در مفهوم جامعه دینى بود و اینکه جامعه به چه معنا ممکن است دینى باشد؟ اگر در ترسیم مرزهاى مفهومى جامعه دینى در بخش […]

پربازديد