جرم سیاسی

جرم سیاسی؛ بایدها و نبایدها

سایت استان: علی انصاری* ( نقدی بر طرح قانون جرم سیاسی) در اصل 168 قانون اساسی جرم سیاسی مورد شناسایی خبرگان تدوین کننده قانون اساسی قرار گرفته و رسیدگی به این اتهامات نیز پیش بینی شده است که باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود. از اینرو قانونگذار برای اجرایی کردن […]

پربازديد