جرم شناسی

«معماری و شهرسازی و ارتباط آن با جرم»

سایت استان: حمزه میرزایی (پیشگیری وضعی در حوزه علم جرم شناسی) بخش اول جرم شناسان با شور و شوق بسیار به دنبال نظام عواملی بوده‌اند که در جرم دخیل بوده‌اند. در این راه، به عوامل زیادی توجه نموده‌اند.ازجمله فقر و ثروت ، محیط اجتماعی فرد، خانواده ، گروه دوستان، گروه‌های محیط فرد و … در […]

پربازديد