جشنواره مشارکت ملی گردشگری

مهلت اسال آثار به سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد «حلال» تا 15 مرداد / ویژگی های فنی و برقراری ارتباط و تقابل، معیار ارزیابی عکس‌ها و فیلم‌های دریافتی

داور بخش عکس جشنواره مشارکت ملی گردشگری، بررسی تقابل رفتارهای انسان با جاذبه‌های گردشگری و جغرافیای موردنظر را یکی از معیارهای سنجش و گزینش آثار برتر عنوان کرد.

پربازديد