جلال فر

آشنایی با ترور بیولوژیک و نمونه‌های آن

به انتشار عوامل بیولوژیک بیوتروریسم«Bio-terrorism» و به استفاده از این عوامل و کاربرد انواع سلاح بیولوژیک «Biological Weapons» به‌منظور جنگ و اهداف نظامی و تروریستی جنگ بیولوژیک«Biologic War» می‌گویند.

پربازديد