جلسه شورای اداری

اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی راه حلی برای کاهش فساد اداری

استاندار رفع مشکلات را در گرو حرکتی انقلابی و مدیریتی از ناحیه مدیران دستگاههای اجرایی دانست و گفت: تنها در سایه هماهنگی، تفکر ،نظم در اقدامات می توان مشکلات دستگاهها را برطرف کرد. وی اموال دستگاهها را متعلق به بیت المال دانست و افزود: برای حفظ بیت المال و ضایع نشدن آنها در روال تغییر و تعویض مدیران ….

پربازديد