جواد محدثی

مدیران با مدیران فرق دارند

در این دوران علایق بی شمارند مدیران را سلایق؛ بی شمارند یکی سرشار از وجدان کاری است یکی کم کار و حراف و شعاری است یکی خدمت گزار و مهربان است یکی خودخواه و تند و بد زبان است یکی سرسخت در انجام تکلیف یکی اندر پی پر کردن کیف یکی را نقد مردم پخته […]

پربازديد