جواد ولی‌اصل

بوروکراسی در کهگیلویه و بویراحمد: معجونی از سیاست‌گرایی و طایفه‌گرایی

اگرچه نظام اداری ملی آغشته به سیاست کراسی به جای بوروکراسی است و مشکلات» مدیریت اتوبوسی «و… گریبان گیر آن است ولی بوروکراسی‌های محلی با ترکیب ایلیاتی و طایفه‌های مختلف خود با چیزی بیشتر از یک سیاست سالاری مشکل دارد وآن هم دخالت دادن رویه‌های قوم خویش گرایی (nepotism) و طایفه گرایی در دستگاه نظام اداری ازجمله استخدام، رانت، و گرفتن پروژه‌های بزرگ است.

پربازديد