حامد اکبری

بازخوانی نقش عشایر جنوب در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران

 سایت استان: سید حامد اکبری  بعد از انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ و سقوط کابینه وثوق‌الدوله، میرزا حسن‌خان مشیرالدوله‌پیرنیا در تیر سال ۱۲۹۹ خورشیدی رییس‌الوزرا شد، وی بعد از انتصاب به این مقام، طی تلگرافی به سوییس از دکترمحمد مصدق‌السلطنه دعوت می‌کند که پست وزارت عدلیه (دادگستری) را در کابینه‌اش قبول کند، این پیشنهاد مورد قبول دکتر […]

پربازديد