حزب الهی های واقعی و حفظ ارزش ها

حزب الهی های واقعی و حفظ ارزش ها

سایت استان: غریب واحدی پور درآخرین روز حضورم در جلسه صبحگاهی اداره که قرار بود روز کاری بعد از آن برای ماموریتی اداری به اهواز بروم بحث در خصوص سفارشات مکرر شخصیت های موجه مختلف جهت اخذ موافقت با انتقالی فردی که درادعا از انقلابیون دو آتشه بوده وبا تساهل وتسامع مسئولین هم مدرک مهندسی […]

پربازديد