حسن اکبرپور

نبرد فرهنگی فرصت طلبان

سایت استان: حسن اکبرپور شیخ‌حسین* سپاس خدای را عزوجل که سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر به خواست خودشان. گرچه گهگاهی به نیتی فعالانی شمع فرهنگ می‌شوند تا راه را به پروانه‌های بی گناه بیاموزند اما اگرچه سخندانی و مصالح‌گویی هنر است اما به قول سعدی به عمل کار براید به سخنرانی و سخندانی […]

پربازديد