حسین مدرسی

نعل وارونه!

سایت استان: حسین مدرسی روز پنجشنبه سید باقر موسوی، سخنران مراسم درگذشت مرحوم روپوش بود. وی درآن مراسم در فرازی به انتقاد از بودجه ریزی ناهمگون استان پرداخت. این سخنان البته گمان نمی‌رفت این چنین بر عده‌ای گران آید که برآشفته شوند و گرد خاکی به پا کنند که جز خودشان کس دیگری را کور […]

پربازديد