حكايت دلاك

حکایت دلاک!

سایت استان: مجید خرمی در پستوی ذهن هرکدام از آنها دلاکی نشسته و چارک چشم هایمان را پینه می زند!آب های از جوی رفته را باز بر می گرداند و تحفه های نادیده را می گشاید! چندشم می گیرد از رویاهایی که برایمان دارد و بازی هایی که بر آب مان می کارد! موسم سنگینی […]

پربازديد