حمیدرحمانی

سه انتصاب در دانشگاه یاسوج

رئیس دانشگاه یاسوج طی احکام جداگانه مدیرکل حوزه ریاست، مدیرحوزه ریاست، روابط عمومی و تشریفات و مدیر طرح‌های عمرانی منصوب شدند.

پربازديد