خداحافظ سوم تیر؛ خداحافظ اصولگرای احمدی نژاد

خداحافظ سوم تیر؛ خداحافظ اصولگرای احمدی نژاد

سایت استان: *احسان یوسفی  اینکه بخواهیم تجارب تلخ و رخداد های سوز ناک سوم تیر و حاکمیت اجرایی اصولگرایانه احمدی نژاد را به رشته قلم در آوریم کاری ساده است اما تکرار آن چه که بر پیکره ایران ، روح و روانی ایرانی گذشته است دردناک و سوز ناک است که به همین خاطر است […]

پربازديد