خلیج فارس

پاسداشت ملی خلیج فارس گرامیداشت خرد و اندیشه است

سایت استان: عضو هیئت داوران جشنواره ملی داستان خلیج فارس گفت: جشنواره ملی و بین المللی خلیج فارس تقابل هنرمندانه با دسیسه ها ی دشمنان در جعل نام تاریخی خلیج فارس است. حسن بهرامی صبح پنجشنبه در جمع داستان نویسان استان افزود: خلیج فارس نماد دانایی و توانایی مردم ایران است. وی بیان داشت: پاسداشت […]

پربازديد