خیام

خیام و درون مایه های ترانه هایش

 سایت استان: رحمان سعیدی سوق (به بهانه ی یاد روز خیام ) آنچه را که پژوهشگران داخلی و خارجی در مورد خیا م نوشته اند سوای ترجمه رباعیات ، می توان در سه مقوله دسته بندی کرد : تحقیقات در مورد زندگی و شخصیت خیام و اندیشه ها و جوانب علمی او با تکیه بر آثار […]

پربازديد