خیریه

جشن مهر با کودکان روستای محروم شبلیز

دانش آموزی دبیرستانی به همراه پنج نفر از دوستان خود خیریه ای با هدف یاری رساندن به کودکان نیازمند در آستانه مهر و آموزش سبک زندگی به آنان ایجاد کرده است.

پربازديد