داده هاي مکاني SDI

لزوم ایجاد بانک اطلاعات و داده های مکانی SDI(نقشه)

سایت استان: محمود حریم کیش طراحی و ایجاد زیرساخت داده مکانی(SDI) در سطوح ملی، استانی و شهری از جمله فعالیت های زیر ساختی کشور است که در برنامه پنجم توسعه،مدنظر قرار گرفته ست.SDI با اعمال یک مدیریت کلان بر فعالیت های مرتبط با اطلاعات مکانی، ضمن هماهنگ نمودن فعالیت های مرتبط با اطلاعات مکانی، سهولت […]

پربازديد