داستان های جنگی

طایفه ی جلیل و داستان های جنگی

۱) خاطره‌ی فردی همانند تاریخ جمعی مهم‌اند. گاهی مجموع خاطرات فردی، تاریخ را می‌سازند و از این روی خاطره و تاریخ با هم در ارتباط‌اند. در دوران ما و با بسط یافتن «تاریخ شفاهی»، بر اهمیت «خاطره» افزوده شد. حالا همه به این مهم اذعان دارند که باید خاطرات را بازخوانی کرد، نوشت و با […]

پربازديد