دانشگاه آزاد کشور

درآمدی بر یک انتصاب (همپوشانی نظریه و عمل)

سایت استان: سعدی جهان بین / نخبگان افرادی باهوش ،خلاق ، دارای انسجام و نبوغ فکری هستند که با تصمیم گیری و تصمیم سازی خویش در جامعه تاثیرگذار بوده و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت رهنمون می سازند. دکتر سریع القلم ( یکی از مطرح ترین نظریه پردازان توسعه در کشورهای جهان سوم […]

پربازديد