دانشگاه پولی

«پولی شدن تحصیل در ایران»

هدف اصلی صحبت از افزایش هزینه های تحصیل و مشکلات فارغ التحصیلان دانشگاهی است، مشکلات خاصی که ظاهرا به دولت خاصی محدود نیست و بعضا تصمیماتی فراتر از قدرت دولت ها است.

پربازديد