درآمدی بر تاریخ کهگیلویه

پاسخی به پرسش های کتاب “درآمدی بر تاریخ کهگیلویه”

سایت استان: نصیر هادی پور پس از انتشار کتاب “درآمدی برتاریخ کهگیلویه” به خصوص بعد از برگزاری نمایشگاه کتاب اظهار نظرهای متفاوتی برآن ابرازگردید. که جامع تر از همه نقدی است از آقای اسلام رسایی نسب، حاکی از مطالعه دقیق وعالمانه همراه با پیشنهادات صائب و سازنده، که اگرچنین رویکردی باب شود (نقد نه انتقاد)، […]

پربازديد