درخت سیب

اقدام شوک برانگیز کشاورز سی سختی؛ قطع 300 اصله سیب با بیل مکانیکی

وقتی با تو درد دل میکند بغض گلویش را می فشارد ،می گوید هر چه فریاد میزنیم راه به جایی نبرده و نمی برد ،انگار کسی ما را به حساب نمی آورد.

پربازديد