درگیری و نزاع

تداوم معضل لاینحل منازعات اجتماعی بیانگر چیست؟؟

سایت استان: شاهد قبل از انقلاب تیره ها و طوایف مختلف از شش ایل بزرگ بویراحمد- بابوئی – دشمن زیاری-چرامی- بهمئی و طیبی هر کدام در محدودۀ جغرافیایی خود بصورت عشایر ثابت و سیار معیشت می گذرانیدند. تا قبل از سال ۱۳۴۲ و اجرای قانون اصلاحات ارضی نظام ارباب رعیتی حاکم بود. خوانین – کدخدایان […]

پربازديد