در دفاع از بازار و بازاریان

“در دفاع از بازار و بازاریان”

سایت استان: حسن حسینی موردراز برابر دعوت 25 آبان 92 خانه ی نخبگان فعلا و مقدمتا چند نکته از نظرات گسترده ی خویش را که حاصل بیش از چهل و پنج سال تجربه ی اجرائی که حداقل سی سال آن در بازار بوده ام و رویت موارد برگرفته از آمارهای صحیح واطلاعات عمومی ام است […]

پربازديد