در سايه سارِ مرگ

در سایه سارِ مرگ!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری این هفته سایه ى سیاهِ مرگ بر رسانه ىِ ما سنگینى کرد. مرگهایى که از قلمروى خانه و کاشانه ى خود پا فراتر نهاده به افکار عمومى راه یافتند؛ – مرگِ ” حاج شیروان کاظمى ” که بنا به نوشته ها بزرگِ طایفه اى بود و اهلِ صلح و صلاح؛ […]

پربازديد