دكتر سيد فاضل زينت مطلق

“خود مراقبتی و نقش آن در سلامت”

سایت استان: دکتر سید فاضل زینت مطلق*  امروزه شــیوه زندگی ســالم عامل مهمی در تامین، حفظ و ارتقای ســلامتی محسوب می شود. برای اینکه از یک شیوه زندگی سالم برخوردار باشیم باید مهارت خودمراقبتی را یاد بگیریم. خودمراقبتی اقدامات و فعالیت‌های آگاهانه، آموخته شده و هدفداری است که فرد به منظور حفظ حیات و تأمین، […]

پربازديد