دكتر علی مندنی پور

«برای همدردی با دکتر مندنی‌پور»

سایت استان: محمد مختاری برای همدردی با دکتر علی مندنی پور  که درد این روزهایش قومی را در غم از دست دادن جوانی برومند به سوگ برده است  غم فرزند باشد نیمه جانی  برادر بی برادر خسته جانی  غم بیکس شدن  تنها و بی یاور شدن  هر دو عذابست  که  عظماتر از این آلام  درد […]

پربازديد