دلم برای سنجاقک ها تنگ شده

دلم برای سنجاقک ها تنگ شده

سایت استان: فرامرز خسروی آهنگ نسیم دختر سبز پوش شالیزار را به رقص وا داشته بود شالی کاران خوشحال و مست از بوی خوش عطر پیراهن دختر شالیزار به تماشای دشت نشسته بودند و سواری که  زره پوش و بلند بالا بر اسبی قزل مست و دیوانه وار از این بوی خوش به همراه لشکری […]

پربازديد