دموکراسی

مصادره دموکراسی

دموکراسی یکی از پیچیده‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم علوم انسانی و میدان سیاست است؛ مفهومی که در تئوری و نظریه مخالفان چندانی ندارد، اما وقتی پای عمل به میان بیاید، برداشت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی از آن به ذهن آدمی متبادر یا در سطح جامعه متبلور می‌شود.

« دموکراسی برای همه »

سایت استان: اسماعیل منعقد هر چند که قرن بیستم افزایش تمایل به سوی رژیم های متکی بر رضایت مردمی و تعهد به آزادی های انسانی را نشان می دهد،اما ویژگی اساسی قرن ما خونریزی های گسترده ای است که در اثر آنها بیش از ۱۷۰ میلیون انسان صرفاً توسط حکام خود به قتل رسیده اند.بنابراین،روهمرفته […]

پربازديد