دموکراسی و جامعه باز

تنها در جامعه باز مسئله دموکراسی و نهادهای دموکراتیک مطرح می‌شود

نویسنده هم‌استانی گفت: جامعه باز می‌تواند یک فرایند مهم ایجاد کند که از طریق آن به دموکراسی برسیم، چراکه تنها در جامعه باز است که مسئله دموکراسی و نهادهای دموکراتیک مطرح می‌شود. محمدحسن علیپور درباره جدیدترین کتابش با عنوان «دموکراسی و جامعه باز: درنگی بر موانع گذار به دموکراسی در ایران» گفت: در یک رژیم […]

پربازديد