دهدشت_سوق

تحقق نصف ونیمه آرزوی چندین ساله مردم سوق

بعد از سالها 2/5 کیلومتر از ورودی جاده دهدشت – سوق با تدبیر مسئولان بهره برداری و زیر بار ترافیک رفت.

پربازديد