دولت و رسانه

دولت و رسانه در ایران

سایت استان: علیرضا سعیدآبادی a.saeedabadi45@gmail.com کمیت رسانه های مکتوب و غیرمکتوب از نشانه های رشد فرهنگی هر جامعه است اما بسیار مهم تر از آن کیفیت ، پیشتازی و نقش آفرینی آنها در صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه شاخصی تعیین کننده تر برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی فرهنگی به شمار می رود.این که رسانه ها […]

پربازديد