دکتر عسکریان

دکتر عسکریان؛ انسانی که خط قرمزش دانشجو و دانشگاه بود!

سایت استان: احسان یوسفی* برای مردی، که چراغ فهم را روشن کرد  و درخت سبز را در بیابان یاسوج کاشت و از اشک چشمش، مهر و اندیشه را جاری کرد تا دیگر رنج محرومیت بر قلم و اندیشه نتازد تا قلم در کنار تفنگ پدری رعنا بماند تا جهل و تعصب بشکند و نور و […]

پربازديد