دکتر هادی دانشی

«نسل نو در راه توسعه یافتگی»

سایت استان: علی آرام * نیمه ترم اول کارشناسی ارشد علم و صنعت تهران بودیم که دانشجویی وسط ترم به کلاسمان اضافه شد و تعدادمان به 8 نفر افزایش یافت تا قبل ازاضافه شدن عزم را جزم کرده بودم که رویای رتبه اولی را تحقق بخشم. از جلسه هفته بعد دانشجوی جدید ارائه کنفرانس کرد […]

پربازديد