ذوالقرنین

کورش هخامنشی یا ذوالقرنین

داستان ذوالقرنین درقرآن کریم، سوره کهف آیه ۸۳ این گونه آغاز می شود: «یسئلونک عن ذی القرنین قل ساتلوا علیکم منه ذکرا» و ترجمه آیات تاپایان آیه ۹۸ که درباره ذوالقرنین است به شرح زیراست. ما او را در زمین مکانت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به اونشان دادیم او نیز راه […]

پربازديد