رئیس اتاق یاسوج

برگزاری نشست تخصصی هدف گذاری صادرات استان

نشست تخصصی هدف گذاری صادرات جهت تهیه برنامه استراتژی، راهبردی وتوسعه صادرات استان در اتاق یاسوج برگزار گردید.

پربازديد