رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شهامت، با شهامت به انتقادهای استاندار پاسخ گفت

سایت استان: بالاخره کسی پیدا شد که توانست با ارائه مدارک و مستندات پاسخ استاندار را بدهد. استانداری که گفته می شود در همه جلسات متکلم وحده است و خود را دانای کل می داند. هر چند گفته می شود مدیران در جلسات استانداری جرات اظهار نظر ندارند و از عتاب سید حسین صابری می […]

پربازديد