رادک گچساران

نامه‌وارده: 15سال نامه نگاری بی ثمر برای کانال جاده کمربندی رادک

مطلب پیش رو از سوی مخاطبان سایت استان ارسال شده است که عینا منتشر می شود. توضیح اینکه سایت استان موارد مطرح شده در این مطلب را نه تایید و نه رد می کند و صرفا جهت رساندن حرف مردم به مسئولان این مطلب منعکس می شود: (( 15سال نامه نگاری بی ثمر و عدم […]

پربازديد