راز دلبستگی به صندلی ریاست

“راز دلبستگی به صندلی ریاست”

سایت استان: نوری عبدالهی می‌گویند روزی عطار نیشابوری در دکان خود مشغول به معامله بود که درویشی به آنجا رسید و چند بار با گفتن جمله «چیزی برای خدا بدهید» از عطار کمک خواست ولی او به درویش چیزی نداد. درویش به او گفت: ‌ای خواجه تو چگونه می‌خواهی از دنیا بروی؟ عطار گفت: همانگونه […]

پربازديد