راهی به رهایی

“راهی به رهایی”

سایت استان: سیدعلی تفضلی (ali.tafazoli@gmail.com) آیا راهی برای رفع یا کاهش محرومیت وجود دارد؟ یکی از شاه بیت های سخنان مسئولین استانی و کشوری در در این 24 سال محرومیت زدایی است. به اعتراف مسئولین استان ،علی رغم تخصیص اعتبارات قابل توجه ،استان از حیث توسعه درقیاس با دیگر استانها در پایین ترین رده قرار […]

پربازديد