راک را دریابید

روستای راک را دریابید….

سایت استان: نامه وارده راک رادریابید…. خدایا! عقیده مراازدست عقده ام مصون دار. خدایا! به من قدرت تحمل عقیده ی مخالف ارزانی کن. خدایا! مراهمواره آگاه وهوشیاردار؛تاپیش ازشناختن درست وکامل کسی قضاوت نکنم. فصل خزان دلگیرترین غروب هارادارد،خزان فصلی طولانی که روزهاوشب های آن طاقت فرساهستندوچه تلخ است خزانی که بعدازآن بهاری نباشد…….. نمیدانم ازکجاشروع […]

پربازديد