رحمان دادگستر

کاریکاتور/ گفتمان چماق

کاریکاتور/ گفتمان چماق اثر رحمان دادگستر

چوپان – کاریکاتوری از رحمان دادگستر

چوپان – کاریکاتوری از رحمان دادگستر

دست آویز – کاریکاتوری از رحمان دادگستر

دست آویز – کاریکاتوری از رحمان دادگستر

پربازديد