رحمان سعیدی سوق

خیام و درون مایه های ترانه هایش

 سایت استان: رحمان سعیدی سوق (به بهانه ی یاد روز خیام ) آنچه را که پژوهشگران داخلی و خارجی در مورد خیا م نوشته اند سوای ترجمه رباعیات ، می توان در سه مقوله دسته بندی کرد : تحقیقات در مورد زندگی و شخصیت خیام و اندیشه ها و جوانب علمی او با تکیه بر آثار […]

“سعدی؛ از معنا تا صورت”

سایت استان: رحمان سعیدی سوق سعدی را به حق استاد سخن پارسی نامیده اند. سخن او زنده رسا روان و زیباست. عواملی را که موجب رسیدن سعدی به چنین زبانی شده است می توان در چهار مقوله دسته بندی کرد: تربیت خانوادگی ، وضعیت عصر و زمانه ی شاعر، استادان و نوع مطالعات ، و زندگی عملی شاعر. از آنجا […]

پربازديد